Zákony této země vyžadují (kromě jiného), aby stavba byla zapsána do katastru nemovitostí a tento zápis odpovídal skutečnosti. To jestli tomu tak je, lze dnes zjistit velice jednoduše – stačí porovnat katastrální mapu a letecký snímek.

Řadě vlastníků to nepřijde důležité a neřeší to. Až do doby, než potřebují provést s nemovitostí nějaký právní krok. V posledních letech už například banky netolerují případný nesoulad a chtějí, aby budova, kteá slouží jako zajištění nějakého druhu úvěru, byla bez právních vad. Může to být problém i při projednávání dědictví nebo dalších úkonech.

Napravit tento nesoulad je možné, ale nelze to provést ze dne na den a také to bohužel není zdarma. V některých případech lze postupovat podle § 125 st. zákona s tím, že stavební úřad potvrdí existenci stavby. K tomu je třeba předložit zjednodušenou stavební dokumentaci, tzv. pasport stavby, žádost a geometrický plán. Optimální postup je toto předem na stavebním úřadě předjednat. To jestli bude stavební úřad tímto způsobem postupovat záleží čistě na něm. Svou roli zde samozřejmě bude hrát stáří, význam a druhu stavby. Měla by to být budova zjevně postavená před desítkami let a mělo by být nějakým způsobem doloženo, že ta stavba nebyla postavena bez stavebního povolení.

V ostatních případech je nutno požádat o dodatečné stavební povolení a doufat, že stavební úřad stavbu dodatečně povolí a nenařídí její odstranění. Jako první je v tomto případě vedeno řízení o odstranění stavby, které se následně překlopí do řízení o vydání stavebního povolení. Tedy v případě, že stavbu lze dodatečně povolit.

Všechny tyto kroky můžeme učinit za vás na základě plné moci a to až do úplného konce, tj. do provedení správného zápisu stavby do katastru nemovitostí.